Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // hec@hec-agelidis.gr

Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στα Δημόσια κτήρια. Τι ισχύει για αναβατόρια σκάλας & ανελκυστήρες

Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στα Δημόσια κτήρια. Τι ισχύει για αναβατόρια σκάλας & ανελκυστήρες

Ο καθολικός σχεδιασμός των κτηρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση της δυνατότητας προσβασιμότητας σε αυτά ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εμποδιζόμενων ατόμων.

Ένας φιλικός σχεδιασμός των κτιρίων τόσο στο κάθετο επίπεδο, με αναβατόρια σκάλας και ανελκυστήρες, όσο και στο οριζόντιο επίπεδο, με ανεμπόδιστους διαδρόμους, είναι απαραίτητος για την κατάργηση των εμποδίων σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, φυσικής κατάστασης και υγείας.

Πλέον, έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα ένα ευρύ πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, που εξασφαλίζει την πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους σε όλα τα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το Σύνταγμα, η πολεοδομική νομοθεσία, ο γενικός οικοδομικός σχεδιασμός και ποικίλες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι ασχολούνται με το ζήτημα της κατασκευής των κτηρίων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά. Οι βασικότερες ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω:

Ποια κτήρια εμπίπτουν στις ρυθμίσεις
Οι υπηρεσίες του Δημοσίου, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι κοινωφελείς οργανισμοί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα τα κτήρια που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση κοινού, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια ή λειτουργούν ως γραφεία, οφείλουν να λαμβάνουν ειδική μέριμνα κατά την κατασκευή τους με βάση το φιλικό σχεδιασμό για τα ΑΜΕΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά κλπ).

Τι περιλαμβάνει ο καθολικός σχεδιασμός
Όλα τα παραπάνω κτήρια πρέπει να καταργούν τις υψομετρικές διαφορές με ανελκυστήρες και να διαθέτουν άνετους διαδρόμους, που επιτρέπουν στα Α.Μ.Ε.Α. την ελεύθερη κίνησή τους. Για τα υφιστάμενα κτήρια, στα οποία δεν υπάρχει η υποδομή για τοποθέτηση ανελκυστήρα, επειδή κατά την εποχή της κατασκευής τους δεν απαιτούνταν από τις τότε ισχύουσες ρυθμίσεις, προβλέπεται η τοποθέτηση αναβατορίων σκάλας. Τα αναβατόρια σκάλας και οι ράμπες διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση των Α.Μ.Ε.Α. από τους εξωτερικούς χώρους στο εσωτερικό του κτηρίου με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των χρηστών.

Οικοδομική άδεια
Στην περίπτωση των υφιστάμενων κτηρίων απαιτείται οικοδομική άδεια, για να τοποθετηθούν ανελκυστήρες, ράμπες και αναβατόρια σκάλας με σκοπό την προσπέλαση των Α.Μ.Ε.Α. σε αυτά τα κτήρια. Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση των οικοδομικών αδειών, αυτές δεν εκδίδονται μεμονωμένα. Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας επέχει θέση οικοδομικής άδειας για όλα τα κτήρια της περιφέρειας. Για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α. δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

Όργανα εφαρμογής της προσβασιμότητας
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους είναι οι Μονάδες Προσβασιμότητας των Δήμων, ενώ για τα δημόσια κτήρια οι Μονάδες Προσβασιμότητας των Υπουργείων και των Περιφερειών.

Έλεγχος της προσβασιμότητας
Ο έλεγχος της εφαρμογής των έργων προσβασιμότητας διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που συντονίζει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι δήμοι και οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί και συμμορφωθεί στην προσβασιμότητα των Α.Μ.Ε.Α. Η αστυνόμευση των σημείων προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται από τη δημοτική αστυνομία, ενώ αν αυτή δεν υπάρχει από τις κατά τόπους διευθύνσεις της τροχαίας.

Πηγή: https://www.gymit.gr/

Scroll to Top